Hôm nay:
Untitled Document

QUYẾT ĐỊNH 3907/QĐ-BTC VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ CÔNG THƯƠNG 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3907/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Công Thương,

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải cập nhật để công bố.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan trình Bộ trưởng công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện thủ tục hành chính chưa được công bố.

 

 

Nơi nhận:
Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- VPCP (Tổ công tác chuyên trách);
- Lãnh đạo Bộ;
- Đăng tải lên Website của Bộ;
- Lưu: VT, Tổ 30, VP.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3907/QĐ-BCT ngày 05 tháng 08 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ngành, lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1.

Cấp phép tạm nhập tái xuất đối với mặt hàng cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

2.

Cấp phép chuyển khẩu đối với mặt hàng cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

3.

Cấp phép nhập khẩu thuốc lá điều, xì gà phục vụ kinh doanh miễn thuế

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

4.

Cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

5.

Phân giao hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

6.

Cấp phép tạm nhập tái xuất đối với mặt hàng tinh dầu xá xị

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

7.

Cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng Ô-dôn

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

8.

Cấp phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng đường, muối, nguyên liệu thuốc lá, trứng gia cầm.

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

9.

Cấp phép nhập khẩu súng đạn thể thao

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

10.

Cấp phép xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

11.

Cấp phép nhập khẩu gỗ có nguồn gốc Campuchia

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

12.

Cấp phép nhập khẩu tự động

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

13.

Xác nhận thiết bị, máy móc, vật tư ngành năng lượng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để phục vụ nghiên cứu và sản xuất

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Năng lượng

14.

Xác nhận về máy chính của lô hàng thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ nhập khẩu thuộc ngành năng lượng

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Năng lượng

15.

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi hai tỉnh trở lên

Lưu thông hàng hóa trong nước

Vụ Thị trường trong nước

16.

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi hai tỉnh trở lên

Lưu thông hàng hóa trong nước

Vụ Thị trường trong nước

17.

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi hai tỉnh trở lên

Lưu thông hàng hóa trong nước

Vụ Thị trường trong nước

18.

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu trong phạm vi hai tỉnh trở lên

Lưu thông hàng hóa trong nước

Vụ Thị trường trong nước

19.

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu trong phạm vi hai tỉnh trở lên

Lưu thông hàng hóa trong nước

Vụ Thị trường trong nước

20.

Cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

Lưu thông hàng hóa trong nước

Vụ Thị trường trong nước

21.

Cấp lại Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

Lưu thông hàng hóa trong nước

Vụ Thị trường trong nước

22.

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

Lưu thông hàng hóa trong nước

Vụ Thị trường trong nước

23.

Cấp Giấy phép sản xuất thuốc lá

Công nghiệp tiêu dùng

Vụ Công nghiệp nhẹ

24.

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất thuốc lá

Công nghiệp tiêu dùng

Vụ Công nghiệp nhẹ

25.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá

Công nghiệp tiêu dùng

Vụ Công nghiệp nhẹ

26.

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá

Công nghiệp tiêu dùng

Vụ Công nghiệp nhẹ

27.

Cấp Giấy phép sản xuất rượu (trên 3 triệu lít/năm)

Công nghiệp tiêu dùng

Vụ Công nghiệp nhẹ

28.

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu (trên 3 triệu lít/năm)

Công nghiệp tiêu dùng

Vụ Công nghiệp nhẹ

29.

Thông báo chỉ tiêu nhập khẩu sợi thuốc lá

Công nghiệp tiêu dùng

Vụ Công nghiệp nhẹ

30.

Thông báo chỉ tiêu nhập khẩu giấy cuốn điếu thuốc lá

Công nghiệp tiêu dùng

Vụ Công nghiệp nhẹ

31.

Chấp thuận nhập khẩu máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá

Công nghiệp tiêu dùng

Vụ Công nghiệp nhẹ

32.

Xác nhận thiết bị, máy móc, vật tư ngành công nghiệp nhẹ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu phục vụ nghiên cứu và sản xuất

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Công nghiệp nhẹ

33.

Xác nhận về máy chính của lô hàng thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ nhập khẩu thuộc ngành công nghiệp nhẹ

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Vụ Công nghiệp nhẹ

34.

Chấp thuận đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam

HỘI VIÊN TIÊU BIỂU
     
Phòng khám đa khoa
     
In ấn - Máy Móc và Thiết Bị In ấn Thêu Tay - Dịch
     
Mua bán vật tư, nguyên vật liệu, hóa chất dùng tro
     
Sản xuất thương mại giày bảo hộ lao động
     
Sản xuất kinh doanh vải thun
     
Cho thuê quầy sạp chợ,…..
     
In ấn bao bì,.....
     
Bệnh viện / Chăm sóc sức khỏe
     
Thiết bị điện, đèn trang trí nội thất, ống nhựa và
     
Thực phẩm khô các loại
<
HỘI VIÊN MỚI
Ngân hàng
Sx chai, hủ nhựa, kd hóa chất, vật tư nông nghiệp
SX các mặt hàng nhựa, kd hàng tư liệu sx và tiêu d
Bán lẻ văn phòng phẩm, sách, thực phẩm
Sản xuất chỉ may
Buôn bán các thiết bị điện Công nghiệp
Sx bê tông, thi công ép cừ bê tông nền móng công t
Phân bón, hóa chất, bột chống thấm dùng
Sản xuất kính
THIẾT BỊ MÁY MÓC NGÀNH DƯỢC PHẨM
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập: